Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3086555
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14876965.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3086555 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20140000413, 20140003760, 20140030743, 20140033012, 20140177008 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.01.2014, 13.01.2014, 17.03.2014, 20.03.2014, 10.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR, KR, KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/30  H04N 19/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2014/012495 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/102271 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Electronics and Telecommunications Research Institute; 218 Gajeong-ro Yuseong-gu, Daejeon 305-700; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Ha Hyun; 136-5 Dongil-ro Jungnang-gu, Seoul 131-819; KR;
KANG, Jung Won; 303-303 362 Jijok-ro Yuseong-gu, Daejeon 305-773; KR;
LEE, Jin Ho; 31 Songnim-ro 48beon-gil Yuseong-gu, Daejeon 305-358; KR;
CHOI, Jin Soo; 609-1605 98 Banseokseo-ro Yuseong-gu, Daejeon 305-750; KR;
KIM, Jin Woong; 207-704 10 Hakhanam-ro Yuseong-gu, Daejeon 305-365; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Odvodenie parametrov v kódovaní viacvrstvového videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3086555
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3086555
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Typ Odoslané
EP 3086555
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku