Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3088557
(11)  Patent Number  28834 
(96)  European Application Number  14875617.4 
(96)  European Application Date  24.12.2014 
(97)  European Patent Number  3088557 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  11.07.2018 
(31)  Priority Number  20130163336 
(32)  Priority Date  25.12.2013 
(33)  Country or Authority of Priority  KR 
(97)  European Application Publication Date  02.11.2016 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.02.2019 
(51)  International Patent Classification  C23C 2/06  C23C 28/00  C22C 38/00  C23C 2/02  C23C 2/40  C22C 18/00  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/08  C22C 38/28  C22C 38/50  C22C 38/58   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/KR2014/012824 
(87)  International Publication Number  WO 2015/099455 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR 
(72)  Inventor(s)  LEE, Ju-Youn; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
CHIN, Kwang-Geun; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
JEON, Sun-Ho; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
KIM, Jong-Sang; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
KIM, Myung-Soo; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR 
(74)  Attorney(s)   
(54)  Title  Žiarovo pozinkovaný oceľový plech s vynikajúcou odolnosťou proti praskaniu v dôsledku krehnutia zatečením tekutého kovu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  24.12.2023 
   Patent in Force maximum until  24.12.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zmeny mien 10.11.2022 21/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 21.12.2022 24/2022 PC4A
 
EP 3088557
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3088557
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.12.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.12.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.12.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.12.2022 165,50 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3088557
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2018 Type Delivered
Opis 01.10.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 01.10.2018 Type Delivered
Sprievodný list 01.10.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 04.12.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.01.2019 Type Delivered
Plná moc 10.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 10.01.2019 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 13.10.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 15.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 15.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.11.2022 Type Sent document
EP 3088557
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2022 POSCO Holdings Inc. POSCO
2 Prevod majiteľa 24.11.2022 POSCO Co., Ltd POSCO Holdings Inc.
3 Ukončenie zastupovania 24.11.2022 PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku