Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3088557
(11)  Číslo patentu  28834 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14875617.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3088557 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20130163336 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 2/06  C23C 28/00  C22C 38/00  C23C 2/02  C23C 2/40  C22C 18/00  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/08  C22C 38/28  C22C 38/50  C22C 38/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2014/012824 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/099455 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Ju-Youn; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
CHIN, Kwang-Geun; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
JEON, Sun-Ho; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
KIM, Jong-Sang; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
KIM, Myung-Soo; c/o Gwangyang Iron & Steel Works 20-26 Pokposarang-gil, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Žiarovo pozinkovaný oceľový plech s vynikajúcou odolnosťou proti praskaniu v dôsledku krehnutia zatečením tekutého kovu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.12.2022 
   Maximálna platnosť do  24.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zmeny mien 10.11.2022 21/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 21.12.2022 24/2022 PC4A
 
EP 3088557
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3088557
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.12.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.12.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.12.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3088557
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2018 Typ Doručené
Opis 01.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 01.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 04.12.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 13.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.11.2022 Typ Odoslané
EP 3088557
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2022 POSCO Holdings Inc. POSCO
2 Prevod majiteľa 24.11.2022 POSCO Co., Ltd POSCO Holdings Inc.
3 Ukončenie zastupovania 24.11.2022 PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku