Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3088549
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14873243.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3088549 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013267835 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 22/20  C21D 1/18  C22C 38/14  C22C 38/38  C21D 9/46  C21D 8/02  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2014/083840 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/098799 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.); 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ASAI, Tatsuya; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel, Ltd. 1 Kanazawa-cho,, Kanagawa-shi, Hyogo 675-0137; JP;
MIZUTA, Naoki; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel , Ltd. 1 Kanazawa- cho ,, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0137; JP;
OMORI, Hiroyuki; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel , Ltd. 1 Kanazawa-cho,, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0137; JP;
KOJIMA, Takeshi; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel, Ltd. 1 Kanazawa-cho,, Kakogawa - shi, Hyogo 675-0137; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Oceľový plech na formovanie za tepla a spôsob výroby oceľového prvku tvarovaného lisovaním za tepla. 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3088549
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.11.2019 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3088549
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 10.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 10.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 10.10.2019 Typ Doručené
EP 3088549
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku