Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3065965
(11)  Číslo patentu  30012 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14870206.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3065965 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361913422 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 15/05   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/069035 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/088954 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Martinrea Industries Inc.; 2800 Livernois Ste. 450, Troy, MI 48083; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STANCU, Sorin; 24340 Cherry Hill, Dearborn, MI 48124; US;
KERIN, James, J.; 2134 Beaufait Avenue, Grosse Pointe Woods, MI 48236; US;
FEARN, Jerry, Walter; 1405 E. Blackmore Road, Mayville, MI 48744; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Palivový systém bez uzáveru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3065965
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065965
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.10.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.10.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065965
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 3065965
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku