Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3079743
(11)  Číslo patentu  40612 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14868882.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3079743 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013904823 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 11/02  A61M 11/06  A61M 15/00  A61M 16/00  A61M 16/06  A61M 16/14  A61M 16/20  A61K 9/00  A61K 31/137  A61K 31/4166  A61K 31/485  A61K 31/5517  A61K 31/7004  A61P 9/04  A61P 3/00  A61P 37/00  A61M 16/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2014/050406 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/085362 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  De Motu Cordis Pty. Ltd.; 10 Mars Street, Wilston, Queensland 4051; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRASER John Francis; 10 Mars Street, Wilston, Queensland 4051; AU;
GREGORY Shaun David; 31 Whittome Esplanade, Murrumba Downs 4503; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Prístroj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3079743
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3079743
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.12.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3079743
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
EP 3079743
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku