Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3074677
(11)  Číslo patentu  34794 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14863796.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3074677 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361908594 P, 201361908632 P, 201361908648 P, 201361908659 P, 201361909567 P, 201361909884 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2013, 25.11.2013, 25.11.2013, 25.11.2013, 27.11.2013, 27.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 27/07  F17C 3/00  F04B 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/067448 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/077785 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chart Inc.; 3055 Torrington Drive, Ball Ground, GA 30107; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DRUBE, Tom; 3055 Torrington Drive, Ball Ground GA 30107; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Krehká uzatváracia spojka na nádrž kvapalného zemného plynu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 3074677
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3074677
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3074677
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.07.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 03.09.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2020 Typ Odoslané
EP 3074677
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku