Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3071203
(11)  Číslo patentu  36696 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14862604.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3071203 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361905639 P, 201462054811 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2013, 24.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/47  A61K 31/4709  C07D 401/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/066198 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/074064 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forma Therapeutics, Inc.; 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bair, Kenneth W.; 41 Cartwright Road, Wellesley, Massachusetts 02482; US;
Herbertz, Torsten; 25 Woodland Way, Stow, Massachusetts 01775; US;
Kauffman, Goss Stryker; 4 Cranwood Road, Ledyard, Connecticut 06339; US;
Kayser-Bricker, Katherine J.; 186 Alps Road, Branford, Connecticut 06405; US;
Luke, George P.; 17 Vienna Lane, Clinton, Connecticut 06413; US;
Martin, Matthew W.; 98 Forest Street, Arlington, Massachusetts 02474; US;
Millan, David S.; 500 Arsenal Street Suite 100, Watertown, Massachusetts 02472; US;
Schiller, Shawn E.R.; 614 Hilldale Avenue, Haverhill, Massachusetts 01832; US;
Talbot, Adam C.; 3 Hart Landing, Guilford, Connecticut 06437; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce tetrahydrochinolíny ako inhibítory bromodomén BET 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3071203
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071203
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 16.03.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 17.03.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3071203
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku