Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3072905
(11)  Číslo patentu  35577 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14862443.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3072905 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201310580942 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24  C12N 15/13  C12N 15/63  A61K 39/395  A61P 37/02  A61P 19/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2014/089542 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/070697 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.; 279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.; No. 7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Lianshan; 279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai, 200245; CN;
LIU, Jiajian; 279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai, 200245; CN;
CAO, Guoqing; 279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai, 200245; CN;
SUN, Piaoyang; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Činidlo viažuce IL-17A a jeho použitie  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2022 
   Maximálna platnosť do  27.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3072905
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.09.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3072905
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.10.2020 Typ Doručené
1b Opis 29.10.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 29.10.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 29.10.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 29.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2020 Typ Odoslané
EP 3072905
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku