Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3068881
(11)  Číslo patentu  31359 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14861930.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3068881 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361903823 P, 201462042075 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2013, 26.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/09  A61K 38/46  A61P 7/00  A61K 35/12  A61K 35/28  C07K 14/47  C12N 9/22  C12N 15/113   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/065473 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/073683 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Children's Medical Center Corporation; 55 Shattuck Street, Boston, MA 02115; US;
Sangamo Therapeutics, Inc.; Point Richmond Tech Center 501 Canal Blvd., Suite A100, Richmond, CA 94804; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORKIN, Stuart H.; c/o Children's Medical Center Corporation 55 Shattuck Street, Boston, Massachusetts 02115; US;
REIK, Andreas; c/o Sangamo BioSciences Inc. 501 Canal Blvd. Suite A100, Richmond, California 94804; US;
URNOV, Fyodor; c/o Sangamo BioSciences Inc. 501 Canal Blvd. Suite A100, Richmond, California 94804; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Regulácia expresie génov sprostredkovaná nukleázou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2022 
   Maximálna platnosť do  13.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3068881
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.10.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068881
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2019 Typ Doručené
2a Opis 30.04.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 30.04.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 21.06.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.08.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2019 Typ Odoslané
EP 3068881
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku