Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3065774
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14860331.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3065774 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361900596 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/064302 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/069865 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOAKYE, Ken; 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477; US;
DEL VECCHIO, Alfred; 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477; US;
KEHOE, John; 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477; US;
LACY, Eilyn; 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477; US;
MURRAY, Lynne; Cherry Cottage 137 High Street, Melbourn Cambridgeshire SG8 6AR; GB;
RYAN, Mary; 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477; US;
SANTULLI-MAROTTO, Sandra; 1400 McKean Road, Spring House Pennsylvania 19477; US;
WHEELER, John; 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477; US;
WHITAKER, Brian; 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477; US;
TEPLYAKOV, Alexey; 1400 McKean Drive, Spring House, Pennsylvania 19477; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  ANTI-CCL17 protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3065774
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3065774
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 23.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.10.2021 Typ Odoslané
EP 3065774
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku