Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3063278
(11)  Číslo patentu  27883 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14858802.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3063278 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  AU 2013904242, AU 2014900370 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.11.2013, 07.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU, AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/863  C12N 5/071  C12N 5/10  C12N 7/00  C12N 15/33   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2014/050330 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/061858 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sementis Limited; 25 North Terrace, Hackney, South Australia 5069; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOWLEY, Paul Michael; 9 Sing Crescent, Berwick, Victoria 3806; AU;
LIU, Liang; 57 Sixth Avenue, St Peters, South Australia 5069; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Výroba vírusového vektora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.11.2022 
   Maximálna platnosť do  03.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zmeny adries 10.11.2021 21/2021 TE4A
 
EP 3063278
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.09.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.09.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.09.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.09.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063278
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.07.2018 Typ Doručené
2a Opis 16.07.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 16.07.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 16.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.06.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 10.06.2021 Typ Doručené
5 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 07.09.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.10.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 04.11.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o opravu 25.11.2021 Typ Doručené
EP 3063278
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2021 Sementis Limited Sementis Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku