Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3060239
(11)  Číslo patentu  34973 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14856666.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3060239 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201314059134, 201414309496 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2013, 19.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/27  A61K 38/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2014/050910 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/059695 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OPKO Biologics Ltd.; 16 Ashlegan Street, Kiryat Gat, 8211804; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FARES, Fuad; P.O. Box 423, 25155 Hourfish Village; IL;
FIMA, Udi Eyal; P.O.B. 238, 52330 Dvira; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Dlhodobo pȏsobiace polypeptidy a spȏsoby ich produkcie a podávania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  8-2022 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2023 
   Maximálna platnosť do  21.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3060239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.10.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.10.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060239
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 30.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2020 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 31.05.2022 Typ Doručené
EP 3060239
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku