Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3060041
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14855785.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3060041 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361895680 P, 201361910703 P, 201461950967 P, 201462028758 P, 201462042123 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2013, 02.12.2013, 11.03.2014, 24.07.2014, 26.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 62/00  C07C 69/712  C07C 235/20  C07C 235/22  A61K 31/19   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/062232 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/061720 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Insmed Incorporated; 700 US Highway 202/206, Bridgewater, NJ 08807-1704; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MALININ, Vladimir; c/o INSMED INCORPORATED 700 US Highway 202/206, Bridgewater, New Jersey 08807-1704; US;
PERKINS, Walter; c/o INSMED INCORPORATED 700 US Highway 202/206, Bridgewater, New Jersey 08807-1704; US;
LEIFER, Franziska; c/o INSMED INCORPORATED 700 US Highway 202/206, Bridgewater, New Jersey 08807-1704; US;
KONICEK, Donna; c/o INSMED INCORPORATED 700 US Highway 202/206, Bridgewater, New Jersey 08807-1704; US;
LI, Zhili; c/o INSMED INCORPORATED 700 US Highway 202/206, Bridgewater, New Jersey 08807-1704; US;
PLAUNT, Adam; c/o INSMED INCORPORATED 700 US Highway 202/206, Bridgewater, New Jersey 08807-1704; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Prostacyklínové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3060041
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060041
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 30.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 08.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.04.2021 Typ Odoslané
EP 3060041
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku