Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3060229
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14855343.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3060229 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361895143 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  A61K 39/395  A61K 9/00  A61K 47/18  C07K 16/28  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/061997 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/061584 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; ., 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEACH, William; c/o Medimmune LLC One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
LEWUS, Rachael; c/o Medimmune LLC One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
MCGIVNEY, James; c/o Medimmune LLC One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
NEWELL, Kelcy; c/o Medimmune LLC One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
STEWART, Kevin Douglas; c/o Medimmune LLC One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Stabilné, vodné formulácie protilátok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3060229
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.09.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060229
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 14.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 14.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2021 Typ Platba
EP 3060229
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku