Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3058371
(11)  Číslo patentu  37770 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14854852.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3058371 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361890756 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  29.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 25/00  A61P 25/28  A61P 43/00  G01N 33/573  A61K 31/185   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/060527 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/057736 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Indiana University Research and Technology Corporation; 518 Indiana Avenue, Indianapolis, IN 46202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ERICKSON, Craig; 115 Linden Drive, Wyoming, OH 45215; US;
LAHIRI, Debomoy; 10674 Mcclain Drive, Brownsburg, IN 46612; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Použitie akamprosátu na moduláciu aktivácie ERK 1-2 na zvieracích modeloch FXS a ASD a u jedincov s diagnózou FXS a ASD 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 29.09.2021 18/2021 SC4A
 
EP 3058371
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.07.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3058371
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3058371
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 22.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.07.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2021 Typ Odoslané
EP 3058371
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku