Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3057585
(11)  Číslo patentu  35537 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14853953.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3057585 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361891320 P, 201461941904 P, 201461947742 P, 201461975318 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2013, 19.02.2014, 04.03.2014, 04.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/351   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/060477 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/057699 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Seagen Inc.; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA 98021; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LYON, Robert; 21823 30th Drive Southeast, Bothell, Washington 98021; US;
BURKE, Patrick; 21823 30th Drive Southeast, Bothell, Washington 98021; US;
HUNTER, Joshua; 21823 30th Drive Southeast, Bothell, Washington 98021; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Pegylované linkery liečiva pre zlepšenú farmakokinetiku konjugátu ligand-liečivo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2022 
   Maximálna platnosť do  14.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3057585
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057585
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057585
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 03.11.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2020 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.07.2022 Typ Odoslané
EP 3057585
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.11.2020 Seagen Inc. Seattle Genetics, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.07.2022 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku