Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3055576
(11)  Číslo patentu  37273 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14852316.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3055576 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361889367 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/059333 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/054147 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Acument Intellectual Properties LLC; 6125 Eighteen Mile Road, Sterling Heights, MI 48314; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROSS, Gerold; Lessingstrasse 15, 56579 Bonefeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Razníky, spojovacie prvky a spôsoby vytvárania spojovacích prvkov s použitím razníkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2022 
   Maximálna platnosť do  06.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.07.2021 13/2021 SC4A
 
EP 3055576
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055576
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055576
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.04.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 11.06.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 11.06.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 11.06.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2021 Typ Odoslané
EP 3055576
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku