Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3052703
(11)  Číslo patentu  29386 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14848979.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3052703 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361884231 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 3/00  E01C 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/002807 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/044792 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geotech Technologies Ltd.; 2 Weizmann, 6423902 Tel Aviv; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HALAHMI, Izhar; 4 Itzhak Ben Zvi, Hod-hasharon; IL;
EREZ, Oded; 10 Berkovich Street, Tel Aviv; IL;
KIEF, Offer Avraham Zvi; 13 Ruth Street, Haifa; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Vozovkový systém s geobunkou a geomrežou a spôsob inštalovania vozovkového systému 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.09.2023 
   Maximálna platnosť do  30.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3052703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.11.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.10.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052703
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2018 Typ Doručené
Opis 03.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.03.2019 Typ Odoslané
EP 3052703
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku