Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3050349
(11)  Číslo patentu  29673 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14848225.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3050349 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361883731 P, 201414318098 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.09.2013, 27.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/02  H04W 48/18  H04W 88/06  H04W 28/08  H04W 48/16  H04W 72/04  H04W 84/12  H04L 47/00  H04L 47/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/050736 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/047570 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIROTKIN, Alexander; 94 Em Hamoshavot Way Park Azorim P.O.Box 10097, 49527 Petach Tikva; IL;
FONG, Mo-Han; 400 East Remington Drive B213, Sunnyvale, California 94087; US;
HIMAYAT, Nageen; 44609 Park Meadow Drive, Fremont, California 94539; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Systémy, metódy a zariadenia na preloženie prenosu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.08.2023 
   Maximálna platnosť do  12.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
 
EP 3050349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.01.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3050349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.07.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.07.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3050349
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 02.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.09.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.09.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2020 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.10.2020 Typ Odoslané
EP 3050349
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.10.2020 Intel Corporation inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Intel IP Corporation
2 Prevod majiteľa 08.10.2020 Apple Inc. Intel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku