Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3052389
(11)  Číslo patentu  29158 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14847113.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3052389 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361884700 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 25/00  B65B 25/22  B65B 55/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/058233 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/048715 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lebovich, Lenny; 1046 West Kinzie Street Suite 300, Chicago, IL 60642; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lebovich, Lenny; 1046 West Kinzie Street Suite 300, Chicago, IL 60642; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Obal na potraviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.09.2019 
   Maximálna platnosť do  30.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.06.2020 6/2020 MM4A
 
EP 3052389
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052389
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.01.2019 199,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052389
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 17.11.2018 Typ Doručené
2b Patentové nároky 17.11.2018 Typ Doručené
2c Výkresy 17.11.2018 Typ Doručené
2d Sprievodný list 17.11.2018 Typ Doručené
3 Oznámenie k poplatkom 19.11.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 19.11.2018 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 02.12.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 02.12.2018 Typ Doručené
4b Sprievodný list 02.12.2018 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 20.02.2019 Typ Doručené
5a Opis 20.02.2019 Typ Doručené
5b Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.03.2019 Typ Odoslané
EP 3052389
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku