Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928992
(11)  Číslo patentu  28549 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14843196.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928992 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10M 133/04  C10M 133/06  C10M 173/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/014453 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/116233 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fuchs Petrolub SE; Friesenheimer Strasse 17, 68169 Mannheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEODHAR, D. James; 3814 Tradition Boulevard, St. Charles, Illinois 60175; US;
TOMAS, Gema Del Olmo; Riera de Nofre 2A, E-08970 Sant Joan Despi; ES;
THEIS, Heinz Gerhard; Finkenweg 19, 67368 Westheim; DE;
LITTLEY, Paul Roger; 153 Hassall Road, Alsager; GB;
DUNCAN, Michael P.; 2441 Wydown Lane, Aurora, Illinois 60502; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Aditívne kompozície a priemyselné procesné kvapaliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.02.2023 
   Maximálna platnosť do  03.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2928992
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928992
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.01.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.02.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928992
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 27.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 27.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 27.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.12.2018 Typ Odoslané
EP 2928992
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku