Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3035965
(11)  Číslo patentu  36604 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14837858.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3035965 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13198784, 201361869510 P, 201361907749 P, 201461990475 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2013, 23.08.2013, 22.11.2013, 08.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 11/06  A61P 17/02  A61P 19/02  A61P 35/04  A61P 37/00  A61P 37/08  C07K 16/28  A61K 39/00  A61P 35/00  A61P 35/02  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/051790 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/026892 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MacroGenics, Inc.; 9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BONVINI, Ezio; 11136 Powder Horn Drive, Potomac, MD 20854; US;
JOHNSON, Leslie S.; 14411 Poplar Hill Road, Darnestown, MD 20874; US;
HUANG, Ling; 8210 Moorland Lane, Bethesda, MD 20818; US;
MOORE, Paul A.; 7013 Old Gate Road, Bethesda, MD 20878; US;
CHICHILI, Gurunadh Reddy; 13926 Lullaby Road, Germantown, MD 20874; US;
ALDERSON, Ralph Froman; 13601 Query Mill Road, North Potomac, MD 20878; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Bišpecifické monovalentné diabodies, ktoré sú schopné viazať CD123 a CD3 a ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2022 
   Maximálna platnosť do  20.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.04.2021 7/2021 SC4A
 
EP 3035965
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.03.2021 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3035965
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.08.2021 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3035965
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.03.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.03.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3035965
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku