Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083564
(11)  Číslo patentu  28546 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14833234.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083564 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13199138, 14181155 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2013, 15.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 231/12  A61K 31/41  A61K 31/415  A61K 31/42  C07D 401/12  C07D 413/12  C07D 417/12  C07D 257/04  C07D 271/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/067086 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/092740 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOLLBUCK, Birgit; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Postfach, CH-4002 Basel; CH;
MARKERT, Christian; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Postfach, CH-4002 Basel; CH;
MILTZ, Wofgang; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Postfach, CH-4002 Basel; CH;
ROEHN, Till; Novartis Pharma AG Novartis Institutes for Biomed. Research Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty heteroarylbutánovej kyseliny ako inhibítory LTA4H 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 3083564
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.07.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083564
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 27.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 27.09.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 27.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
EP 3083564
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku