Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083689
(11)  Číslo patentu  34865 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14828608.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083689 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361917346 P, 201461949950 P, 201462026594 P, 201462053582 P, 201462091441 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2013, 07.03.2014, 18.07.2014, 22.09.2014, 12.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/30  C07K 16/32  A61K 39/395  A61P 35/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/070951 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/095392 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genentech, Inc.; 1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4490; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Xiaocheng; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
DENNIS, Mark S.; 120 Plymouth Avenue, San Carlos, CA 94070; US;
EBENS, Allen J. Jr.; 1932 Arroyo Avenue, San Carlos, CA 94070; US;
JUNTTILA, Teemu T.; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
KELLEY, Robert F.; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
MATHIEU, Mary A.; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
SUN, Liping L.; c/o Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Anti-CD3 protilátky a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50021-2022 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2023 
   Maximálna platnosť do  17.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3083689
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083689
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083689
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.07.2020 Typ Doručené
Zoznam sekvencií 21.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2020 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 06.10.2022 Typ Doručené
EP 3083689
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku