Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3089829
(11)  Číslo patentu  32876 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14828349.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3089829 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/NL2013/050950 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B09B 3/00  C03B 5/02  F23G 5/00  F27B 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2014/050900 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/099529 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PMC International B.V.; Van Leeuwenhoekweg 21, 3316 AV Dordrecht; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JANSEN, Klaas; Dorpsstraat 9, NL-2931 AD Krimpen aan de lek; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Proces na recykláciu oceľového šrotu obsahujúceho azbest 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.12.2020 
   Maximálna platnosť do  23.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 03/2020 SC4A
 
EP 3089829
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.12.2019 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3089829
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2019 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 05.09.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 05.09.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.08.2019 Typ Doručené
3a Opis 14.08.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 14.08.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.01.2020 Typ Odoslané
EP 3089829
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku