Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3086807
(11)  Číslo patentu  40521 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14827379.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3086807 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361920396 P, 201462081435 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2013, 18.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/40  C07K 14/71  A61K 39/395  A61P 1/16  A61P 3/00  A61P 3/04  A61P 9/12  A61P 15/08  A61P 21/02  A61P 25/16  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/072245 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/100366 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN Yongmei; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
ERNST James; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
KIM Hok Seon; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
SONODA Junichiro; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
SPIESS Christoph; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
STAWICKI Scott; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
WU Yan; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Protilátky a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.12.2023 
   Maximálna platnosť do  23.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3086807
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3086807
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3086807
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2022 Typ Odoslané
EP 3086807
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku