Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3071216
(11)  Číslo patentu  40733 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14825175.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3071216 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/GB2013/053053 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/17  A61K 47/32  A61K 9/06  A61L 15/32  A61L 15/44  A61L 15/60  A61P 17/02  A61K 9/00  A61P 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/053415 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/075441 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pergasus AB; Fogdevreten 2, 171 65 Solna; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRÖNBERG Alvar; Lipopeptide ABKarolinska Institutet Science ParkFogdevreten 2, SE-171 65 Solna; SE;
DIETERICH Christine; Lipopeptide ABKarolinska Institutet Science ParkFogdevreten 2, SE-171 65 Solna; SE;
MAHLAPUU Margit; Lipopeptide ABKarolinska Institutet Science ParkFogdevreten 2, SE-171 65 Solna; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Nová liečba chronických vredov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2023 
   Maximálna platnosť do  19.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3071216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.10.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071216
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 19.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2022 Typ Odoslané
EP 3071216
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku