Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083627
(11)  Číslo patentu  29424 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14825046.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083627 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361918089 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 33/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/071077 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/095477 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BIGGART, Agnes; Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba Genomics Institute of the Novartis Research Foundation 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US;
LIANG, Fang; Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba Genomics Institute of the Novartis Research Foundation 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US;
MATHISON, Casey Jacob Nelson; Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba Genomics Institute of the Novartis Research Foundation 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US;
MOLTENI, Valentina; Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba Genomics Institute of the Novartis Research Foundation 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US;
NAGLE, Advait Suresh; Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba Genomics Institute of the Novartis Research Foundation 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US;
SUPEK, Frantisek; Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba Genomics Institute of the Novartis Research Foundation 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US;
YEH, Vince; Novartis Institute for Functional Genomics Inc. dba Genomics Institute of the Novartis Research Foundation 10675 John Jay Hopkins Drive, San Diego, California 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty [1,2,4]triazolo[1,5-A]pyrimidínu ako inhibítory protozoálnej proteazómy na liečenie parazitických ochorení takých ako leishmanióza 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
 
EP 3083627
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.10.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083627
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2018 Typ Doručené
2a Opis 04.12.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 04.12.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 04.12.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2019 Typ Odoslané
EP 3083627
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku