Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083686
(11)  Číslo patentu  33085 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14824700.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083686 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361917264 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/337  C07K 16/28  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/070974 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/095404 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Jeong; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
CHEUNG, Jeanne; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Spôsob liečby rakoviny použitím antagonistov viažucich sa na os PD-1 a taxánov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2023 
   Maximálna platnosť do  17.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 3083686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083686
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2019 Typ Doručené
Opis 10.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2020 Typ Odoslané
EP 3083686
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku