Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083586
(11)  Číslo patentu  27920 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14824414.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083586 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13198463, 14189216 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2013, 16.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  C07D 401/14  C07D 417/12  C07D 409/12  A61K 31/4439  A61K 31/444  A61P 37/00  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/077877 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/091426 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft; Müllerstrasse 178, 133 53 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOTHE, Ulrich; Kavalierstr. 15, 13187 Berlin; DE;
SIEBENEICHER, Holger; Kruppstr. 18, 10557 Berlin; DE;
SCHMIDT, Nicole; 333 Beale Street N 4G, San Francisco, CA 94103; US;
ROTGERI, Andrea; Damwildsteig 21, 13503 Berlin; DE;
BÖMER, Ulf; Leipziger Str. 49, 16548 Glienicke; DE;
RING, Sven; Ziegenhainer Oberweg 3, 07749 Jena; DE;
IRLBACHER, Horst; Winsstr. 47, 10405 Berlin; DE;
GÜNTHER, Judith; Parkstr. 60, 13187 Berlin; DE;
STEUBER, Holger; Hannoversche Str. 19A, 10115 Berlin; DE;
LANGE, Martin; Hannoversche Str. 1, 10115 Berlin; DE;
SCHÄFER, Martina; Gurnemanzpfad 77, 13465 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nové indazolkarboxamidy, spôsob ich výroby, farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú, ako aj ich použitie na výrobu liečiv 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 3083586
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.11.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083586
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.07.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 13.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 13.07.2018 Typ Doručené
2c Opis 13.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 3083586
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku