Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3049879
(11)  Číslo patentu  29083 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14821486.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3049879 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013016118 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60P 1/02  B60P 1/64  B66F 9/06  B66F 9/075  G05B 19/418  G05D 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2014/000418 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/043561 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grenzebach Maschinenbau GmbH; Albanusstrasse 1-3, 86663 Asbach-Bäumenheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MECKLINGER, Siegfried; Foergstrasse 8, 86675 Buchdorf; DE;
KÜGLE, Bernhard; Glückstrasse 1, 86415 Mering; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Transportné vozidlo na transport nákladných regálov s čiastočne autonómnou prevádzkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.08.2022 
   Maximálna platnosť do  19.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 3049879
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3049879
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.08.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.08.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.08.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3049879
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 07.11.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 07.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 21.01.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 21.01.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 21.01.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 3049879
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku