Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3014815
(11)  Číslo patentu  28924 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14817957.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3014815 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313931415 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/02  H04W 28/08  H04W 40/16  H04W 72/08  H04W 72/12  H04W 76/10  H04W 76/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/043411 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/209794 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PYATTAEV, Alexander; 2661 Estella Drive, Santa Clara, California 95051; US;
JOHNSSON, Kerstin; 3125 Alma Street, Palo Alto, California 94306; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Schéma riadenia rozporov medzi zariadeniami pre mobilné širokopásmové siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.06.2021 
   Maximálna platnosť do  20.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 9/2020 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.02.2022 4/2022 MM4A
 
EP 3014815
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3014815
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.05.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.05.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3014815
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 24.10.2018 Typ Doručené
2c Opis 24.10.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 25.10.2018 Typ Doručené
3b Príloha inde neuvedená 25.10.2018 Typ Doručené
3c Plná moc 25.10.2018 Typ Doručené
3d Opis 25.10.2018 Typ Doručené
4 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 25.10.2018 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 25.10.2018 Typ Doručené
4c Plná moc 25.10.2018 Typ Doručené
4d Opis 25.10.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2020 Typ Platba
8 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
EP 3014815
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.08.2020 Apple Inc. Intel Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.08.2020 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku