Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3013855
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14817835.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3013855 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361838867 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/755  C12N 15/09  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/043777 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/209942 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xiao, Weidong; 1604 Conquest Way, Fort Washington, PA 19034; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAO, Wenjing; 232 Chestnut Avenue, Ardmore, PA 19003; US;
DONG, Biao; 813 Arnold Street, Philadelphia, PA 19111; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície a metódy mutantného faktora VIII 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3013855
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3013855
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.01.2021 Typ Doručené
1b Opis 11.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 31.03.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.04.2021 Typ Odoslané
EP 3013855
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku