Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3013283
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14817352.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3013283 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361838317 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/38  A61F 2/48  A61F 2/46  A61B 17/56  A61B 5/103  A61B 5/00  A61B 5/11   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/043736 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/209916 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Canary Medical Inc.; 1450 Creekside Dr., Suite 400, Vancouver, BC V6J 5B3; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUNTER, William L.; 2090-1055 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia V6E 3R5; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenia, systémy a spôsoby monitorovania náhrad kolenného kĺbu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3013283
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3013283
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 09.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 09.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 3013283
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.04.2021 Canary Medical Inc. Canary Medical Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku