Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3074033
(11)  Číslo patentu  29990 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14816018.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3074033 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361908998 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/22  A61K 31/585  A61P 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/067393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/081093 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Children's Medical Center Corporation; 55 Shattuck Street, Boston, Massachusetts 02115; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OZCAN, Umut; 66 Rockview Street, Boston, MA 02130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Zlúčeniny na liečbu obezity a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2021 
   Maximálna platnosť do  25.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.07.2022 13/2022 MM4A
 
EP 3074033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3074033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.04.2019 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.10.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3074033
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.02.2019 Typ Doručené
Opis 06.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
EP 3074033
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku