Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3083616
(11)  Číslo patentu  37841 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14815838.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3083616 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201322755, 201406986 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2013, 17.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/437  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/053778 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/092420 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astex Therapeutics Limited; 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHESSARI, Gianni; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB;
JOHNSON, Christopher Norbert; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB;
HOWARD, Steven; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB;
DAY, James Edward Harvey; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB;
BUCK, Ildiko Maria; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB;
GRIFFITHS-JONES, Charlotte Mary; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB;
SAXTY, Gordon; c/o Prilaz baruna Filipovica 29,, HR-10000 Zagreb; HR;
TAMANINI, Emiliano; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB;
WILSHER, Nicola Elizabeth; c/o Astex Therapeutics Limited, 436 Cambridge Science Park, Milton Road,, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Bicyklické heterocyklické zlúčeniny a ich použitie v terapii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2021 
   Maximálna platnosť do  19.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3083616
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3083616
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 12.08.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 12.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3083616
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku