Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3077397
(11)  Číslo patentu  32942 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14815187.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3077397 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361912636 P, 201462008220 P, 201462058819 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2013, 05.06.2014, 02.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  C07B 59/00  A61K 31/519  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/068713 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/085132 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Inc.; 50 Northern Avenue 15th Floor, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHARRIER, Jean-Damien; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
DAVIS, Christopher, John; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
FRAYSSE, Damien; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
ETXEBARRIA I JARDI, Gorka; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
PEGG, Simon; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
PIERARD, Francoise; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
PINDER, Joanne; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
STUDLEY, John; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
ZWICKER, Carl; 1662 Commonwealth Avenue Apt. 45, Brighton, MA 02135; US;
SANGHVI, Tapan; 157 Summer Stgreet 2, Watertown, MA 02472; US;
WALDO, Michael; 4 Patricia Drive, Grafton, MA 01519; US;
MEDEK, Ales; 14 Lockland Road, Winchester, MA 01890; US;
SHAW, David, Matthew; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
PANESAR, Maninder; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB;
ZHANG, Yuegang; 15 Fairfield Road, Wayland, MA 01778; US;
ALEM, Naziha; 86-88 Jubilee Avenue Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RW; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  2-amino-6-fluór-n-[5-fluór-pyridín-3-yl]pyrazolo[1,5-a]-pyrimidín-3-karboxamidová zlúčenina užitočná ako inhibítor ART kinázy, jej príprava, rozličné tuhé formy a jej rádioaktívne značené deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 3077397
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3077397
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.12.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3077397
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2019 Typ Doručené
Opis 18.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.02.2020 Typ Odoslané
EP 3077397
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku