Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3077374
(11)  Číslo patentu  34284 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14815174.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3077374 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361911324 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 207/277  C07D 401/04  C07D 401/12  C07D 403/04  C07D 407/04  C07D 403/12  C07D 407/12  C07D 409/04  C07D 413/12  C07D 417/12  A01N 43/36  A01N 43/48  A01N 43/40  A01N 43/50  A01N 43/76   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/068073 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/084796 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FMC Corporation; FMC Tower at Cira Center South 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SATTERFIELD, Andrew Duncan; 12 Raphael Road, Hockessin, DE 19707; US;
SELBY, Thomas Paul; 820 Benge Road, Hockessin, DE 19707; US;
TRAVIS, David Andrew; 3018 Turkey Point Road, North East, MD 21901; US;
PATEL, Kanu Maganbhai; 4227 Lerma Creek Court, Sugarland, TX 77479; US;
TAGGI, Andrew Edmund; 21 Tremont Court, Newark, DE 19711; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Pyrrolidinóny ako herbicídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 3077374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3077374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3077374
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.04.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 29.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 29.04.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2020 Typ Odoslané
EP 3077374
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku