Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3071447
(11)  Číslo patentu  34103 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14814938.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3071447 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1361470 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2014/052974 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/075385 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEMAILLE, Maurice; 4b Place de l'Hotel de Ville, 60200 Compiegne; FR;
BAQUET, Erwan; 10 place du Marché aux Herbes, 60200 Compiegne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Stojan na uloženie, manipuláciu a prepravu dosiek veľkých rozmerov, vozidlo s takým stojanom a spôsob prepravy takým vozidlom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 07/2020 SC4A
 
EP 3071447
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071447
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 06.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 06.04.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.04.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zápise zmeny 10.06.2020 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.06.2020 Typ Odoslané
EP 3071447
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.06.2020 SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Saint-Gobain Glass France
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku