Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3084214
(11)  Číslo patentu  26218 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14814861.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3084214 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1363340 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 35/04  F04C 23/00  F04B 39/12  F04B 39/14  H01R 4/64  H01R 9/16  H01R 13/447  H01R 13/631   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/078285 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/091683 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tecumseh Europe Sales & Logistics; 2 Avenue Blaise Pascal, 380 90 Vaulx Milieu; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOUSSEKEY Pierre; 11 allée des Chênes, F-38090 Villefontaine; FR;
ÔZDEMIR Sophie; 49 avenue de la Verpillière, Résidences les Oursons BtB, F-38090 Villefontaine; FR;
PITIOT Rémi; 163 chemin du Teysset, F-38890 Saint-Chef; FR;
DURAND Xavier; 6 allée des Etourneaux, F-38090 Vaulx Milieu; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Elektrický pripevňovací a pripojovací prostriedok hermetického kompresora  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 3084214
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.12.2017 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.11.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2020 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3084214
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.01.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 01.02.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 01.02.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 01.02.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 01.02.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 02.01.2018 Typ Doručené
3b Opis 02.01.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
EP 3084214
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku