Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3071595
(11)  Číslo patentu  31394 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14814696.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3071595 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201320408, 201401973 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2013, 05.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  A61K 51/10  C07K 16/40  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/053420 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/075445 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fredax AB; Scheelevägen 2, 223 81 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TIMMERMAND, Pär Oskar Vilhelmsson; Mellanvångsvägen 2A, S-223 58 Lund; SE;
TRAN, Amanda Thuy; Råbelövsgatan 39, S-216 19 Malmö; SE;
STRAND, Sven-Erik; Tenorgränd 3, S-224 68 Lund; SE;
LAMMINMÄKI, Urpo Juhani; Mestarintie 27, FI-21410 Vanhalinna; FI;
SJÖSTRÖM, Kjell; Rörläggarevägen 16, S-227 30 Lund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Humanizovaná protilátka anti kalikreín-2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
2 Zmeny adries 02.04.2020 04/2020 TE4A
 
EP 3071595
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071595
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.06.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.06.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 19.06.2019 Typ Doručené
2c Opis 19.06.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.12.2019 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 13.12.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 13.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 06.03.2020 Typ Odoslané
EP 3071595
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.03.2020 Fredax AB Fredax AB
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku