Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3079688
(11)  Číslo patentu  26225 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14812465.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3079688 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13306726 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/496  A61K 31/36  A61K 38/095  A61K 31/136  A61K 31/16  A61K 31/196  A61K 31/197  A61K 31/4168  A61K 31/55  A61P 25/00  A61P 25/18  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/077635 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/086836 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pierre Fabre Médicament; 45, Place Abel Gance, 921 00 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AUCLAIR Agnès; 7 rue Jourdain de Saissac, F-81200 Mazamet; FR;
MOSER Paul; 81 avenue de Lautrec, F-81100 Castres; FR;
SOKOLOFF Pierre; En jeannot, F-81540 Belleserre; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  N-(3-{4-[4-(8-oxo-8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]chromen-7-yl)-butyl]-piperazin-1-yl}-fenyl)-metánsulfónamid, jeho soľ a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2022 
   Maximálna platnosť do  12.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 05/2018 SC4A
 
EP 3079688
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 05.01.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.11.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2020 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3079688
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.01.2018 Typ Doručené
2a Opis 30.01.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 30.01.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 30.01.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2018 Typ Odoslané
EP 3079688
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku