Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3068428
(11)  Číslo patentu  40682 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14812331.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3068428 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361903628 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/39  A61K 39/00  A61P 35/00  A61P 37/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/065390 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/073632 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regents of the University of Minnesota; 600 McNamara Alumni Center 200 Oak Street S.E., Minneapolis, MN 55455-2020; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OHLFEST John R.; 600 McNamara Alumni Center 200 Oak Street S.E., Minneapolis, MN 55455-2020; US;
OLIN Michael R.; 4400 West Arm Rd., Apt. 229, 553 84 Spring Park, Minnesota; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kompozícia a spôsoby variantu anexínu II  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Maximálna platnosť do  13.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3068428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.10.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068428
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3068428
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku