Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2924190
(11)  Číslo patentu  27281 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14812118.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2924190 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201310743064, 201410013110 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2013, 13.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25B 27/02  B25B 27/10  E04C 5/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2014/000102 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/089886 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wang Xinmin; No.1 Lu, The Second District of Jiaozhouwan Industrial Park, Jiaozhou Shandong 266300; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG Xinmin; No.1 Lu, The Second District of Jiaozhouwan Industrial Park, Jiaozhou Shandong 266300; CN;
WANG Wenyu; No.1 Lu, The Second District of Jiaozhouwan Industrial Park, Jiaozhou Shandong 266300; CN;
TIAN Liqiang; No.1 Lu, The Second District of Jiaozhouwan Industrial Park, Jiaozhou Shandong 266300; CN;
ZHAO Hufeng; No.1 Lu, The Second District of Jiaozhouwan Industrial Park, Jiaozhou Shandong 266300; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zaisťovacia spojka s kónickými objímkami na spájanie betonárskej ocele a nástroj na jej inštaláciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.01.2023 
   Maximálna platnosť do  26.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2924190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2924190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.12.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.01.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2924190
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 02.05.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 02.05.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2018 Typ Odoslané
EP 2924190
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku