Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3074437
(11)  Číslo patentu  26937 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14811787.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3074437 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013224140 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 220/24  C08G 18/79  C08G 18/80  C08G 18/28  C09D 175/04  C08L 75/04  D06N 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/075397 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/078811 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rudolf GmbH; Altvaterstr. 58-64, 825 38 Geretsried; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIELEMANN Dirk; Kräuterstrasse 36B, 825 15 Wolfratshausen; DE;
ALBERT Christine; Am Bruckfeld 16, 830 52 Bruckmühl; DE;
DUSCHEK Gunther; Caspar Feichtmayrstrasse 21, 836 71 Benediktbeuern; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Apretačný prostriedok s blokovanými polyizokyanátmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 07/2018 SC4A
 
EP 3074437
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.10.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.10.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3074437
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2018 Typ Doručené
1a Opis 03.04.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 03.04.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 03.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.04.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2018 Typ Odoslané
EP 3074437
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku