Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3016666
(11)  Číslo patentu  31592 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14811285.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3016666 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361834455 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/202  A61K 31/375  A61K 31/593  A61K 31/05  A61K 35/60  A61K 36/73  A61K 9/107  A23L 2/02  A23L 33/105  A23L 33/115  A23L 33/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NO2014/050099 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/200356 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Smartfish AS; Gaustadallèen 21, 0349 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MATHISEN, Janne Sande; Vestliveien 3, 0750 Oslo; NO;
MATHISEN, Henrik; Vestliveien 3, 0750 Oslo; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Formulácia tuku z morských živočíchov obsahujúca resveratrol alebo jeho deriváty na použitie pri liečení, spomalení a/alebo prevencii alzheimerovej choroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  29.08.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 23.02.2022 4/2022 MM4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 3016666
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3016666
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.06.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.06.2020 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3016666
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 16.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.09.2019 Typ Odoslané
EP 3016666
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku