Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3003285
(11)  Číslo patentu  39416 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14808018.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3003285 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1300404 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2014/050670 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/196916 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  McNeil AB; P.O.Box 941, 251 09 Helsingborg; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUGERTH, Andreas; Trollsjövägen 107, 237 33 Bjärred; SE;
LINDELL, Katarina; Skarhult 1325, 241 93 Eslöv; SE;
NICKLASSON, Fredrik; Leifs Väg 82, 237 31 Bjärred; SE;
THYRESSON, Kristina; Sakförarevägen 28, 226 57 Lund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Pevná farmaceutická dávková forma na uvoľňovanie aspoň dvoch aktívnych farmaceutických zložiek v ústnej dutine 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.06.2023 
   Maximálna platnosť do  02.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 3003285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.05.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3003285
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 3003285
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku