Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3057450
(11)  Číslo patentu  32332 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14806412.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3057450 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20131690 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 33/00  A23C 9/142  A23C 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/065295 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/056166 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Consiglio Nazionale Delle Ricerche; Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma; IT;
Università Degli Studi Di Torino; Via Verdi 8, 10124 Torino; IT;
Conti, Amedeo; Via Barosso 12, 14022 Castelnuovo Don Bosco (Asti); IT;
Moro, Guido; Residenza La Sorgente Milano Due, 20090 Segrate (Milano); IT;
Eurolactis Group S.A.; 12-14 Rue de Strasbourg, 2560 Luxemburg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CONTI, Amedeo; Via Barosso 12, I-14022 Castelnuovo Don Bosco (Asti); IT;
MORO, Guido; Residenza La Sorgente Milano Due, I-20090 Segrate (Milano); IT;
CAVALLARIN, Laura; Via Saluzzo 32, I-10125 TORINO; IT;
BERTINO, Enrico; Strada degli Alberoni 18/1, I-10133 TORINO; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Potravinárska kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2020 
   Maximálna platnosť do  14.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3057450
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.10.2019 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057450
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 05.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.09.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 17.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
3c Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
3d Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
3e Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.11.2019 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 05.11.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3057450
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.11.2019 Consiglio Nazionale Delle Ricerche Consiglio Nazionale Delle Ricerche
Università Degli Studi Di Torino Università Degli Studi Di Torino
Conti, Amedeo Conti, Amedeo
Moro, Guido Moro, Guido
Eurolactis Group S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku