Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3006455
(11)  Číslo patentu  28554 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14804503.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3006455 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20130063029 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 7/08  C12N 15/13  C12N 15/63  A61K 47/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2014/004799 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/193173 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanmi Pharm. Co., Ltd.; 214 Muha-ro Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JUNG, Sung Youb; 550, Dongtangiheung-ro Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18469; KR;
HUH, Yong Ho; 109-204 102 Sadang-ro 2ga-gil Dongjak-gu, Seoul 156-744; KR;
PARK, Sung Hee; 603-1804 209 Pangyowon-ro Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 463-959; KR;
LEE, Jong Soo; 310-1601 72 Jeongjail-ro Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 463-725; KR;
CHOI, In Young; 105-1801 70 Yonggu-daero2771beon-gil Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 448-755; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Fragment IGG4 obsahujúci modifikovanú pántovú oblasť 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.05.2023 
   Maximálna platnosť do  29.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 3006455
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3006455
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.05.2019 116,00 EUR 6
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.05.2019 116,00 EUR 6 10.07.2019 116,00 EUR
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.05.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3006455
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2018 Typ Doručené
Opis 27.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.01.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 01.07.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.07.2019 Typ Interné listy
EP 3006455
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku